Обществени поръчки

Доставка на нетна  активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор  на координатор на  балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково

pdfИзисквания за участие и изпълнение
pdfПублична покана
pdfПротокол-резултат

pdfДОГОВОР
pdfФАКТУРА 08 2015
pdfФАКТУРА 09 2015
pdfФАКТУРА 10 2015
pdfФАКТУРА 11 2015
pdfФАКТУРА 12 2015
pdfФАКТУРА 01 2016
pdfФАКТУРА 02 2016
pdfФАКТУРА 03 2016
pdfФАКТУРА 04 2016
pdfФАКТУРА 05 2016
pdfФАКТУРА 06 2016
pdfФАКТУРА 07 2016

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително)
Дата:11.06.2015
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11.06.2015
Час: 16:00