Обществени поръчки

Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани автомата за платено паркиране за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково

pdfДОКУМЕНТАЦИЯ
pdfПУБЛИЧНА ПОКАНА
pdfПРОТОКОЛ
pdfПИСМО ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ
pdfЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително)
Дата:06.10.2015
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06.10.2015
Час: 16:00